Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:
•    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
•    zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
•    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

 


Cele pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
•    wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
•    stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
•    rodzicami uczniów;
•    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
•    placówkami doskonalenia nauczycieli;
•    innymi szkołami i placówkami;
•    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
•    ucznia;
•    rodziców ucznia;
•    dyrektora szkoły lub placówki;
•    nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
•    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
•    poradni;
•    asystenta edukacji romskiej;
•    pomocy nauczyciela;
•    pracownika socjalnego;
•    asystenta rodziny;
•    kuratora sądowego;
•    organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

•    nauczyciele;
•    wychowawcy;
•    pedagog szkolny.


Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

•    z niepełnosprawności;
•    z niedostosowania społecznego;
•    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
•    z zaburzeń zachowania lub emocji;
•    ze szczególnych uzdolnień;
•    ze specyficznych trudności w uczeniu się;
•    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
•    z choroby przewlekłej;
•    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
•    z niepowodzeń edukacyjnych;
•    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
•    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na:

•    wspieraniu rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
•    rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.


Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 150, 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design