Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Historia szkoły

Kalendarium:

1.09.1956 r. Powołanie Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej przy ulicy Inżynierskiej 4/5 (obecnie ul. Działyńskich) i otwarcie Warsztatów Szkolnych przy ul. Głogowskiej 88.

1.09.1957 r. Przekazanie szkole internatu przy ul. Kościuszki 17 (obecnie ul. Krakowska).

1.09.1958 r. Akt przemianowania Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej na: Szkoła Rzemiosł Budowlanych nr 1.

1.09.1960 r. Przeniesienie szkoły do gmachu przy ulicy Różanej 17.

1.09.1964 r. Powstanie Technikum Budowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej o trzyletnim cyklu nauczania.

1.10.1966 r. Przeniesienie szkoły do nowego gmachu przy ul. Raszyńskiej 48.


1.09.1967 r. Zmiana nazwy Szkoły Rzemiosł Budowlanych na: Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 1 i Technikum Budowlane nr 2.

1.09.1971 r. Powstanie Wydziału dla Pracujących przy Technikum Budowlanym.

21.11.1974 r. Wręczenie szkole Honorowej Odznaki Miasta Poznania.

1.09.1975 r. Zmiana nazwy Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 1 i Technikum Budowlane nr 2 na: Zespół Szkół Budownictwa nr 2. W skład tego Zespołu wchodzą:
1. Zasadnicza Szkoła Budowlana im. F. Dzierżynskiego,
2. Zasadnicza Szkoła Budowlana - Dokształcająca,
3. Technikum Budowlane na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej,
4. Technikum Budowlane - Wydział dla Pracujących,
5. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.

1.09.1977 r. Otwarcie w Zespole Szkół Budownictwa nr 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących, która istniała do września 1979 roku.

15.04.1979 r. Technikum Budowlane - Wydział dla Pracujących zmienia nazwę na Technikum Technologii Drewna dla Pracujących o specjalności - meblarstwo.

30.11.1981 r. Likwidacja internatu szkolnego - od tego czasu uczniowie zamiejscowi mieszkają w bursach międzyszkolnych.

1.09.1984 r. Rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie w trzyletnim Technikum dziennym w zawodzie technik technologii drewna.

1.09.1988 r. Powstanie w ramach Zespołu Szkół - Liceum Zawodowego Renowacji Zabytków Architektury.

1.09.1990 r. Rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie w pięcioletnim technikum dziennym w zawodzie technik technologii drewna.

1.09.1991 r. Powrót do pierwotnej nazwy: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, odzwierciedlającej rzeczywisty profil szkoły, w skład którego wchodzą:
1. Technikum Budowlane,
2. Technikum Technologii Drewna,
- w obu szkołach kształcenie w cyklu 5-letnim na podbudowie szkoły podstawowej oraz w cyklu 3-letnim na podbudowie szkoły zasadniczej (także w systemie wieczorowym dla dorosłych),
3. Liceum Zawodowe Renowacji Zabytków Architektury,
4. Zasadnicza Szkoła Budowlano - Drzewna,
5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej,
6. W skład ZSB-D wchodzą warsztaty szkolne jako gospodarstwo pomocnicze zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 88.

30.03.1995 r. Przeniesienie warsztatów szkolnych z ul. Głogowskiej 88 na ul. Świerkową 10.

19.06.1996 r. Zakończenie nauki w ostatnich klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej - zawieszenie działalności tej szkoły w naszym Zespole Szkół.

5.10.1996 r. Obchody Jubileuszu 40-lecia szkoły, wręczenie szkole Sztandaru.

1.09.1999 r. Rozpoczynają naukę uczniowie 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w profilach turystycznym i ogólnym.

1.09.2002 r. Rozpoczynają naukę uczniowie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami wiodącymi: geografia, historia i język obcy oraz z przedmiotami wiodącymi: językiem polskim, matematyką i językiem obcym.
Rozpoczynają naukę uczniowie 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu kształtowanie środowiska.
Rozpoczynają naukę uczniowie 4-letniego Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa.

1.09.2003 r. Rozpoczynają naukę uczniowie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami wiodącymi: matematyka, informatyka, język obcy.

1.09.2004  r. Rozpoczynają naukę uczniowie 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją.

2006/2007 r. - Jubileusz 50-lecia szkoły- nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego

2007/2008 - odbyły się pierwsze uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły.

2007/2008 - w XXVIII LO do istniejących już klas o profilach: humanistyczny, teatralny, przyrodniczy i europejski dołączyła klasa politologiczna z wiodącymi przedmiotami: wiedza o społeczeństwie, historia, j. obcy.

2007/2008 - szkołę ukończyła ostatnia klasa Liceum Profilowanego.

2008/2009 - w XXVIII LO po raz pierwszy rozpoczęto nabór do klasy o profilu biznesowym z wiodącymi przedmiotami: przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie, j. obcy.

2008/2009 - w klasach Technikum Budowlano - Drzewnego pojawiły się specjalizacje:
•    Technik technologii drewna: projektowanie mebli oraz nowoczesne technologie wytwarzania mebli i wyrobów z drewna.
•    Technik budownictwa: renowacja zabytków architektury, budownictwo energooszczędne oraz konstrukcje i domy drewniane.
•    Technik urządzeń sanitarnych: nowoczesne sposoby ogrzewania, oraz komputerowe projektowanie instalacji sanitarnych.

2009/2010  - powstanie w Technikum Budowlano - Drzewnym klasy kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu.

2010/2011  - powstanie w XXVIII LO klasy prawno-społecznej z przedmiotami rozszerzonymi- wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski.

2011/2012 - w liceum klasy:  humanistyczno (j. polski, historia, j. ang.) – teatralna (j. polski, historia, wiedza o kulturze, j. ang.) , biznesowa (przedsiębiorczość, wos, j. ang.)

2012/2013 - powstaje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 28

2013/2014 - rozpoczęcie kształcenia dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ)

2016 r. - Jubileusz 60- lecia szkoły – przyznanie szkole przez Urząd Marszałkowski  Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, stworzenie i zakopanie KAPSUŁY CZASU.

2017/2018 - w liceum klasy:  humanistyczna: manager kultury (j. polski, historia, j. ang.), prawna: prawo i resocjalizacja (geografia, j. ang., wos)
               - powstaje Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28 (zamiast Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 28),

2021/2022 - Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych obejmuje pan Tomasz Szłapiński

2022/2023 - XXVIII Liceum Ogólnokształcące rozpoczyna naukę w klasie o profilu psychologicznym: Psychologia i resocjalizacja.

Od września 2022 roku jako pierwsi w Polsce przy współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego rozpoczęliśmy kształcenie w nowych zawodach: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych (na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia) oraz technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego (na poziomie Branżowej Szkoły II stopnia i technikum)