Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja

KLASA PSYCHOLOGICZNA- PSYCHOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Cykl kształcenia: 4 lata

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia.
Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego.
Przedmioty uzupełniające: prawo a społeczeństwo, wybrane zagadnienia z psychologii i resocjalizacji.
Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla średniozaawansowanych i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie niemiecki lub hiszpański.

Jest to klasa patronacka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunku: pedagogika, specjalności: resocjalizacja. Szkoła ma także podpisane Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce.
W klasie tej dajemy możliwość zdobycia wiedzy z zakresu psychologii i resocjalizacji oraz działaniu takich instytucji jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej, Policja czy Służba Więzienna.


Umożliwiamy zdobycie wiedzy w zakresie pracy z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego, uzależnionymi i osadzonymi w placówkach więziennych. Gwarantujemy pogłębienie wiedzy z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, co umożliwi podjęcie dalszej nauki na wielu kierunkach studiów. Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Możliwość zatrudnienia: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki zdrowia psychicznego, Policja, Służba Więzienna, sądy, ośrodki kuratorskie oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.